PVT

Parim võimalik tehnika (edaspidi PVT) on:
- tehnilise arengu tasemele vastav (ehk parim)
- käitises rakendatav (ehk võimalik)
- tehnoloogiate, kasutava seadmestiku ning töömeetodite kogum (ehk tehnika),
mis võimaldab viia tootmises tekkiva saaste miinimumini või koguni vältida selle teket.

 

PVT nõuded tulenevad parimat võimalikku tehnikat käsitlevast viitedokumendist (edaspidi PVT-viitedokument) ning selle alusel kinnitatud PVT-järeldustest.
PVT- viitedokument kirjeldab tegevusvaldkonnas kasutatud tehnoloogiaid, praeguseid heite- ja tarbimistasemeid, parima võimaliku tehnika kindlaksmääramisel kaalutavaid tehnikaid ning parima võimaliku tehnika järeldusi ja kõiki kujunemisjärgus tehnikaid.
PVT-järeldused koosnevad PVT-viitedokumendi osadest, milles on esitatud järeldused parima võimaliku tehnika kohta, selle kirjeldus ja teave selle rakendatavuse hindamiseks, parima võimaliku tehnikaga saavutatavate heitetasemete, sellega seotud seire, ressursside tarbimistasemete ning, kui see on asjakohane, tegevuskoha suhtes võetavate järelhooldusmeetmete kohta.
PVT-viitedokumendid ja PVT-järeldused avaldatakse EIPPCB (Euroopa kompleksse saastuse ja kontrolli büroo) kodulehel. PVT-järelduste alased otsused avaldatakse ka Euroopa Liidu Teatajas.

 

Õigusaktid

Euroopa Liidu õigusaktid

Tööstusheite direktiiv ja Euroopa komisjoni liikmesriikidele otsekohalduvad otsused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EÜ, 24. november 2010, tööstusheidete kohta (saatuse kompleksne vältimine ja kontroll)
Komisjoni rakendusotsus, millega kehtestatakse sellise teabe tüüp, vorm ja esitamise sagedus, mille liikmesriigid teevad kättesaadavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) rakendamist käsitleva aruandluse jaoks
Komisjoni rakendusotsus 30. oktoobril 2014, millega kehtestatakse sellise teabe tüüp, vorm ja esitamise sagedus, mille liikmesriigid peavad esitama vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/75/EL mineraalõli ja gaasi rafineerimistehastes kohaldatavate kompleksse heiteohje meetodite kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7517 all), ELT L 315, 1.11.2014, lk 15—18
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 182/2011,
16. veebruar 2011,
millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, kehtestatud kehtetuks rakendusotsusega 2018/1135!
Komisjoni rakendusotsus 10. veebruar 2012, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) osutatud andmete kogumist ning PVT-viitedokumentide väljatöötamist ning nende kvaliteedi tagamist käsitlevate suuniste kohta, (teatavaks tehtud numbri C(2012) 613 all) ELT L 63, 2.3.2012

Eesti õigusaktid

Tööstusheite seadus, vastu võetud 24.04.2013. a, RT I, 16.05.2013, 1, jõustunud 01.06.2013

Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba, Vabariigi Valitsuse 06. juuni 2013. a määrus nr 89 , RT I, 11.06.2013, 19, jõustunud 14.06.2013

Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm, keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määrus nr 36 , RT I, 26.06.2013, 13, jõustunud 29.06.2013

Suurte põletusseadmete saasteainete heite piirväärtused, nende kohaldamine mitme kütuse põletusseadme korral ja väävliärastuse astme nõuded, keskkonnaministri 28. juuni 2013. a määrus nr 48, RT I, 03.07.2013, 12, jõustunud 06.07.2013

Täpsemad nõuded jäätmepõletus- ja koospõletustehaste käitamisele, keskkonnaministri 20. juuni 2013. a määrus nr 41, RT I, 26.06.2013, 18, jõustunud 29.06.2013

Nõuded saasteainete sisalduse regulaarsele mõõtmisele jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ning heitvees, keskkonnaministri 20. juuni 2013. a määrus nr 39, RT I, 26.06.2013, 16, jõustunud 29.06.2013

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvates gaasides sisalduvate saasteainete heite piirväärtused ning välisõhku väljutatava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid, keskkonnaministri 20. juuni 2013. a määrus nr 49 , RT I, 03.07.2013, 13, jõustunud 06.07.2013

Jäätmepõletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid, keskkonnaministri 20. juuni 2013. a määrus nr 40, RT I, 26.06.2013, 17, jõustunud 29.06.2013

Jäätmepõletustehastest ja koospõletustehastest väljuvates gaasides ja nende puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkivas heitvees sisalduvate dioksiinide ja furaanide samaväärsuskordajad, keskkonnaministri 20. juuni 2013. a määrus nr 37, RT I, 26.06.2013, 14, jõustunud 29.06.2013

Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid, keskkonnaministri 21. juuni 2013 .a määrus nr 44,  RT I, 26.06.2013, 22, jõustunud 29.06.2013

Lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise kava ja lahustite kasutuskava koostamise nõuded ja rakendamise juhised, keskkonnaministri 04. juuli 2013. a määrus 51, RT I, 05.07.2013, 19, jõustunud 08.07.2013

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõend, keskkonnaministri 04. juuli 2013. a määrus nr 52, RT I, 05.07.2013, 20, jõustunud 08.07.2013

Täpsustatud nõuded titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvate gaaside seire kohta, keskkonnaministri 31. mai 2013. a määrus nr 34, RT I, 07.06.2013, 12, jõustunud 07.06.2013

Saasteainete heite piirväärtused titaandioksiidi tootvate käitiste väljuvates gaasides ja heitvees, keskkonnaministri 20. juuni 2013. a määrus nr 38,  RT I, 26.06.2013, 15, jõustunud 29.06.2013

Uuringud

Muud uuringud

KOMISJONI TEATIS
Tööstusheidete direktiivi 2010/75/EL artikli 22 lõike 2 kohane Euroopa Komisjoni suunis lähteolukorra aruannete kohta

Kontrollikavad

 

Viimati uuendatud: 30. juuli 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.