Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022

Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava on 31. märtsil 2017 keskkonnaministri ning haridus- ja teadusministri poolt allkirjastatud ühise tegevuse memorandumi rakenduskava.

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) ning Keskkonnaministeerium (edaspidi KeM) kinnitavad memorandumis ühist tahet töötada välja keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskava ning korraldada selle elluviimise perioodilist analüüsi ning uuendamist, kaasates kõiki siht- ja huvirühmi.

Riigi eelarvestrateegia 2018-2021 tulemusvaldkonna KESKKOND üldeesmärgi – Vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna tagamine – saavutamiseks on väga oluline tegeleda keskkonnahariduse ja -teadlikkuse valdkonna arendamisega.

Tegevuskava elluviimist koordineerib Keskkonnaministeerium, kelle valitsemisala arengukavas 2018-2021 on keskkonnateadlikkus horisontaalne meede, mis toetab valdkondlike meetmete elluviimist.

2016. aastast jõustusid maailma liidrite poolt ühiselt kokku lepitud ÜRO 17 kestliku arengu eesmärki ning nende hulgas ka neljas eesmärk – haridus. See tähendab kaasavat, kvaliteetset ja jätkusuutliku arengut toetavat haridust kõigile. Viimasel kümnendil (2007-2015) on ka Eestis Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurifondide toel keskkonnaharidust ja -teadlikkust hoogsalt edendatud.  Mitteformaalse keskkonnahariduse pakkujate ring on laienenud nii avalikus kui ka mittetulundussektoris. Keskkonnaharidusest ülevaate saamiseks korraldasid KeM ja HTM 2016. a uuringud, mis pakuvad sisendi hetkeolukorra kirjelduse koostamisel.

Valminud uuringud näitavad vajadust korrastada valdkonnas toimuvat, sh ühtlustada tegevuste kvaliteeti. Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava on vaja selleks, et sõnastada keskkonnahariduse ja -teadlikkuse sisu ja eesmärgid ning täpsustada osapoolte rollid. Väga oluline väljakutse keskkonnateadlikkuse kontekstis on tähendusliku kvaliteetse keskkonnainfo koostamise ja edastamise süsteemi arendamine.

 

Tegevuskava koostamise eesmärgid

 

I – suurendada kõigi Eesti elanike keskkonnateadlikkust;

II – edendada süsteemset keskkonnaharidust kõikidel haridustasanditel;

III – kirjeldada alavaldkondade eesmärgid, osalejad, rollijaotus erinevate osapoolte vahel, prioriteedid, sihtrühmad ning arenduseks vajalikud tegevused.

Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava koostamise raames kirjeldatakse, kuidas toetatakse:

● kõigi haridustasemete õppeasutuste (lasteaedade, koolide, kutsekoolide, kõrgkoolide) arendamist jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgivateks organisatsioonideks ning jätkusuutliku arengu põhimõtete järgimist nende õppeasutuste arengu- ja õppekavades, õppe-kasvatustegevuses, majandamisel ning infrastruktuuri haldamisel;

● loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku arendamist jätkusuutliku arengu põhimõtteid järgivateks organisatsioonideks, nende jätkusuutlikkust ning mitteformaalse keskkonnahariduse arengut ja kvaliteedi ühtlustamist;

● õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide, koolipidajate ja keskkonnahariduse spetsialistide jätkusuutlikku arengut toetava hariduse alaste pädevuste kujundamist;

● jätkusuutliku tarbimise ja tootmise põhimõtete lõimimist üld-, kutse- ja kõrghariduses, suunates üleminekut rohemajandusele;

● loodusteaduste ja tehnoloogia süvahuviga õpilastele suunatud tegevusi, sh nimetatud erialade õppekavade üliõpilaste ja lõpetajate osakaalu kasvu;

● rahvusvahelist ja siseriiklikku koostööd keskkonnahoidliku mõtteviisi levitamisel ning jätkusuutlike tarbimisharjumuste kujundamisel ühiskonnas.

 

 

Kaasamine


Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava koostamise protsessi koordineerimiseks, esitatud seisukohtade analüüsimiseks, põhimõtteliste otsuste vastuvõtmiseks ja tulemuste kokku võtmiseks moodustati juhtrühm järgmises koosseisus:

Juhtrühma juht:

Asta Tuusti – Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõunik


Juhtrühma liikmed:

Imbi Henno – Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert
Maris Kivistik – Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja
Helen Luks – RMK Sagadi metsakeskuse juhataja
Heidi Vilu – Eesti Loodusmuusemi direktor
Terje Tuisk – SA Eesti Teadusagentuur osakonnajuhataja (HTM)
Janika Ruusmaa – SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus juhataja
Jonas Nahkor – MTÜ Eesti Keskkonnahariduse Ühing juhatuse liige
Ott Kasuri – Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor
Virge Ong – Eesti Koolijuhtide Ühenduse liige


Huvirühmade kaasamiseks moodustati 3 valdkondlikku töörühma:

1. Jätkusuutliku arengu põhimõtete järgimine haridus- ja noorsootööasutustes ning keskkonnahariduskeskustes – juhib Imbi Henno.
2. Keskkonnateadlikkus ühiskonnas – juhivad Heidi Vilu ja Asta Tuusti
3. Mitteformaalse keskkonnahariduse korraldus (sh rollijaotus võrgustikus ja rahastamine) – juhivad Maris Kivistik ja Janika Ruusmaa; alarühm
Mitteformaalse keskkonnahariduse kvaliteedisüsteem – juhib Asta Tuusti.

Tegevuskava eduka elluviimise eelduseks on kõigi osapoolte kaasamine, mis toimub juhtrühma liikmete ja töörühma juhtide kaudu. KeM kodulehe alamlehe kaudu on võimalik tutvuda tegevuskava koostamise protsessiga. Jooksev kommunikatsioon toimub HTM ja KeM koostöös. Tegevuskava koostamise protsessiga on võimalik tutvuda siinse KeM kodulehe alamlehe kaudu ning Keskkonnaameti koordineeritavate maakondlike ümarlaudade ja portaali keskkonnaharidus.ee vahendusel.

 

 

Tegevuskava koostamise ajakava

 

Tegevused Ajavahemik
Tegevuskava koostamise juhtrühma ja valdkondlike töörühmade moodustamine Veebruar 2018
Juhtrühma ja valdkondlike töörühmade arutelud Märts – juuni 2018
Avalik töörühmade tulemuste tutvustus Juuni 2018
Tegevuskava esialgse versiooni koostamine Juuni – august 2018
Huvirühmade muudatusettepanekute kogumine September 2018
Tegevuskava lõppdokumendi koostamine  September – oktoober 2018
Tegevuskava allkirjastamine keskkonnahariduse konverentsil. Tegevuskava jätkutegevuste, tegevuskava seire ja uuendamise tutvustamine kõigile huvilistele. Oktoober 2018

 

Viimati uuendatud: 24. oktoober 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.