Õigusaktid ja kaitse-eeskirjad

Peamine looduskaitset reguleeriv seadus Eestis on looduskaitseseadus. Teiste looduskaitse valdkonda puudutavate seaduste ja määruste terviktekstid leiab Riigi Teatajast ja konkreetsed lingid nendeni on iga vastava teema all eraldi. Keskkonnaministeeriumis ettevalmistatud ja Keskkonnaministeeriumi tegevusvaldkondi puudutavate seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste eelnõud leiab eelnõude infosüsteemist.

Looduskaitseseaduse muutmine

Keskkonnaministeerium on esitanud Vabariigi Valitusele  "Looduskaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus" eelnõu

Eelnõukohase seadusega on kavas teha mitu sisulist muudatust:

  • kaotada riigi ostueesõigus kinnisasja võõrandamisel. Kehtiva Looduskaitseseaduse (LKS) kohaselt on riigil ostueesõigus, kui võõrandatakse kinnisasja, mis asub ranna ehituskeeluvööndis, I kaitsekategooria liigi püsielupaigas, kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis, kaitsealal või hoiualal. Viimastel aastatel on riik hinnanud ostueesõiguse rakendamist tuhandete ostu-müügitehingute puhul, kuid kasutatud seda ei ole. Ja kuna ka loodusväärtuste säilitamisele ei aita ostueesõiguse rakendamine kuigivõrd kaasa, siis on plaanis jätta need sätted seadusest välja. Riigi ostueesõiguse kaotamine vähendab loodusobjekti sisaldava kinnisasja võõrandamise korral haldusorgani töökoormust ja kiirendab ostu-müügitehingute sõlmimist;
  • muuta ja korrastada vastutussätted, eelkõige suurendada juriidiliste isikute karistusmäärasid ja täpsustada väärteokoosseisud. Vastutussätete ajakohastamisega viiakse need proportsionaalseks rikkumise iseloomu ja füüsilisele isikule ette nähtud karistusmääraga. Samuti korrastatakse loodusobjektile tekitatud kahju hüvitamise sätteid, peamiselt I kategooria liikide ja suurkiskjate korral;
  • tõsta looma tekitatud kahju ennetamiseks rakendatud abinõudele tehtud kulutuste piirmäära. Sellega tekib võimalus hüvitada suurem summa tõhusate ennetustööde rakendamisel tehtud kulutustest, mis omakorda vähendab looma tekitatud kahjusid ja selle hüvitamiseks makstavaid kulutusi. Samuti on kavas muuta omavastutuse määramise alust, et saaks proportsionaalselt kahjuga määrata selle osakaalu (%);
  • kehtestada raierahu kaitstavatel aladel perioodil 15.04.–15.07. Eelnõukohase seadusega nähakse ette linnurahu kaitstavatel aladel kui linnustiku ja ka muu loodusliku mitmekesisuse seisukohast just kõige olulisematel aladel. Ja lisaks täiendatakse loodusliku linnustiku kaitse sätteid, lisades sinna nõude, et tegevuste kavandamisel ja elluviimisel, sealhulgas raidmete purustamisel ja teisaldamisel, tuleb vältida looduslikult esinevate lindude häirimist ning pesade ja munade hävitamist ja kahjustamist või pesade kõrvaldamist;
  •  metsaseaduses kavandatud muudatustega vähendada lageraielangi maksimumpindala seitsmelt hektarilt viiele.
  • Jahiseaduse olulisem muudatus on uluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju ülemmäära tõstmine 8000 euroni

Lisaks suurematele sisulistele muudatustele on plaanis täpsustada mitme LKSi sätte sõnastust, et muuta need selgemini mõistetavaks ja üheselt tõlgendatavaks:

• ehitamine kaitsealade sihtkaitsevööndis (SKV) – lisatakse võimalus erandjuhul lubada kaitse-eeskirjaga rajada tee või tehnovõrgu ja -rajatiste rajamist ka laiemal eesmärgi (mitte üksnes kaitseala, kinnistu või riigikaitse tarbeks);
• ranna ja kalda piiranguvööndi, veekaitsevööndi ja ehituskeeluvööndi ulatus – täpsustatakse mõisteid, mis iseloomustavad mereranna ja siseveekogude üleujutatavat ala;
• täpsustatakse õuemaa mõistet, et eristada see elamumaa mõistest. Seotud kohtuotsusega, mis tõlgendas õuemaa mõistet teisiti, kui oli seaduse mõte;
• ehituskeeluvööndi regulatsioonis täpsustatakse linna mõistet seoses haldusreformiga, kui moodustati mitu linna, mis hõlmavad ka hajaasustusalasid ning kus väiksem ehituskeeluvöönd ei ole põhjendatud;
• puude raie tiheasustusalal – sätet täpsustatakse, et oleks üheselt arusaadav, et tiheasustusalal üksikpuude raiumiseks nõutav kohaliku omavalitsuse luba on vaja ka nende puude osade raiumisel;
• täpsustatakse isendi mõistet tehingute tegemisel – nn laiem isendi mõiste, mis hõlmab lisaks ka tooteid, rakendub ka kodumaiste kaitsealuste liikidega tehinguid tehes. Hetkel kehtib laiem isendi mõiste üksnes ohustatud liikidega kauplemise rahvusvahelise konventsiooniga (CITES) kaitstud liikide isenditega tehtavate tehingute korral;
• täpsustatakse veeliiklusrajatise mõistet. Täpsem mõiste on veeliiklust reguleeriv rajatis. Eesmärk on, et lihtsustatud reeglid kehtiksid üksnes veeliiklust vahetult korraldatavatele rajatistele, nagu navigatsioonimärgid, radarimastid, poid, meremärgid jne. Et vältida olukorda, kus veeliiklusrajatisi, näiteks paadikanalid, rajatakse lihtsustatud korras keskkonnale tekitatud mõju kaalumata;
• mittekaitsealuste loomade surmamist reguleeriv säte tunnistatakse kehtetuks, kuna selliste loomade surmamist reguleerib juba loomakaitseseadus;
• võõrliikide ümberasustamise säte viiakse kooskõlla sätte algse mõttega ehk tehistingimustes ümberasustamise kord kehtib üksnes looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide korral;
• võõrliike käsitlevat korda täiendatakse sättega, mille eesmärk on lubada pidada loomaliigi isendit, mis omandati enne selle liigi looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide nimekirja kandmist, kuni looma eluea lõpuni, kui välistatakse isendi paljunemine ja loodusesse pääsemine;
• korrastatakse III kategooria liikide isendite ja selgrootute loomade loodusest eemaldamise korda, muutes selle selgemaks ja vältimaks olukorda, kus teaduseesmärgil III kategooria taimede korjamine on rangemini reguleeritud kui nende taimede lihtsalt korjamine. Samuti muudetakse olukord, kus mittekaitsealuste selgrootute loomade püüdmine ja surmamine on rangemalt reguleeritud kui kaitselauste selgrootute puhul;
• ajakohastatakse Euroopa Liidu hülgekaubandust reguleerivate määruste viiteid;
• korrastatakse ja täpsustatakse pool-looduslikel koosluste kaitseks kehtestatud korda. Hekseldamine ei ole lubatud ilma kaitseala valitseja nõusolekuta ja sätestatakse selgemalt keeld sihtkaitsevööndis ja piiranguvööndis poollooduslike koosluste hävitamist või kahjustamist põhjustav tegevus.

Tänaseks on eelnõu olnud teistele ministeerimitele ja huvigruppidele kooskõlastamiseks ning tutvumiseks üleval EISs. Laekunud märkused ja ettepanekud on läbi arutatud ja analüüsitud ning täiendatud eelnõu koos seletuskirjaga on läbinud ka täiendava kooskõlastamise Justiitsministeeriumis. 14.10.2020 esitati eelnõu Vabariigi Valitsusele ja  loodetavasti jõuab seadus kinnitamiseni selle 2020 aasta lõpus.

 

Kinnitatud kaitse-eeskirjade seletuskirjad

 

Kaitsealad

   
  Abruka looduskaitseala  
  Aegna maastikukaitseala  
  Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala  
  Aidu looduskaitseala  
  Ainja maastikukaitseala  
  Allikukivi maastikukaitseala  
  Altnurga looduskaitseala  
  Alutaguse rahvuspark  
  Andsu järvede maastikukaitseala  
  Apollo meremadaliku looduskaitseala  
  Audru poldri looduskaitseala  
  Avaste looduskaitseala  
  Ebavere maastikukaitseala  
  Elva maastikukaitseala  
  Emumäe maastikukaitseala  
  Endla looduskaitseala muutmine  
  Erumäe maastikukaitseala  
  Erumäe MKA/Maioru ürgoru tühistamine  
  Haanja looduspark  
  Haavakannu looduskaitseala  
  Haavassoo looduskaitseala  
  Hiiumaa laidude maastikukaitseala  
  Hüti looduskaitseala  
  iisaku maastikukaitseala  
  Ikepera ja Kalbuse liigikaitsealade tühistamine  
  Jalase maastikukaitseala  
  Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine  
  Jõuga maastikukaitseala  
  Järveküla looduskaitseala  
  Järvevälja maastikukaitseala  
  Kaali maastikukaitseala  
  Kalana looduskaitseala  
  Kallukse maastikukaitseala  
  Kanahaua maastikukaitseala  
  Kanahaua MKA/Kanahaua sulglohu tühistamine  
  Karksi maastikukaitseala  
  Karula Pikkjärve maastikukaitseala  
  Kasti maastikukaitseala  
  Kaugatoma-Lõu maastikukaitseala  
  Kavilda ürgoru maastikukaitseala  
  Keema järvede kaitseala kaitse alt väljaarvamine  
  Keisripalu looduskaitseala  
  Keretü looduskaitseala  
  Kesknõmme looduskaitseala  
  Kesselaiu maastikukaitseala  
  Kihnu laidude looduskaitseala  
  Kikepera looduskaitseala  
  Kirikumäe maastikukaitseala  
  Kirikuraba looduskaitseala  
  Kivimurru looduskaitseala  
  Koimla looduskaitseala  
  Koiva-Mustjõe maastikukaitseala muutmine  
  Kolga lahe maastikukaitseala  
  Koorunõmme looduskaitseala  
  Kostivere maastikukaitseala  
  Kullamäe maastikukaitseala  
  Kõnnumaa maastikukaitseala  
  Kämbla looduskaitseala  
  Kukka looduskaitseala  
  Kurimetsa looduskaitseala  
  Laane- ja salumetsade kaitseks moodustatud looduskaitsealad  
  Lahemaa rahvuspark  
  Laidu saare looduskaitseala  
  Lasila looduskaitseala  
  Lauaru looduskaitseala  
  Lavassaare looduskaitseala  
  Letipea maastikukaitseala  
  Lindi looduskaitseala  
  Luusika looduskaitseala  
  Maalasti looduskaitseala  
  Maruoru looduskaitseala  
  Meelva looduskaitseala  
  Meenikunno looduskaitseala  
  Mihkli looduskaitseala  
  Mullutu-Loode looduskaitseala  
  Muti maastikukaitseala  
  Nabala-Tuhala looduskaitseala  
  Naissaare looduspark  
  Neeruti maastikukaitseala  
  Nehatu looduskaitseala  
  Niidu maastikukaitseala  
  Nõva looduskaitseala  
  Nätsi-Võlla looduskaitseala  
  Ohepalu looduskaitseala  
  Ohepalu looduskaitseala muutmine  
  Ontika maastikukaitseala  
  Oru pargi maastikukaitseala  
  Osmussaare maastikukaitseala  
  Otepää looduspark  
  Paadenurme looduskaitseala  
  Paadrema looduskaitseala  
  Pakri maastikukaitsealaPakri eeskirja muudatus  
  Pamma maastikukaitseala  
  Pangodi maastikukaitseala  
  Paope looduskaitseala  
  Paraspõllu looduskaitseala muutmine  
  Parila looduskaitseala  
  Parmu looduskaitseala  
  Peipsiveere looduskaitseala  
  Pihla-Kaibaldi looduskaitseala muutmine  
  Pilkuse maastikukaitseala  
  Pirita jõeoru maastikukaitseala  
  Prangli maastikukaitseala  
  Puhatu looduskaitseala  
  Puhtu-Laelatu looduskaitseala  
  Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala muutmine  
  Pähklisaare looduskaitseala  
  Pähni looduskaitseala  
  Pärnu maakonna uuendamata kaitsekorraga alade kaitse alt väljaarvamine  
  Pärnu maastikukaitseala  
  Pärnu Rannaniidu looduskaitseala muutmine  
  Raadi looduskaitseala  
  Rakvere tammiku maastikukaitseala  
  Rannamõisa maastikukaitseala  
  Riidaja looduskaitseala  
  Ropka-Ihaste looduskaitseala  
  Rutu maastikukaitseala  
  Sadramõtsa looduskaitseala  
  Salajõe maastikukaitseala  
  Sarve maastikukaitseala  
  Saunaküla maastikukaitseala  
  Seli-Angerja maastikukaitseala  
  Selisoo looduskaitseala  
  Siimusti-Kurista maastikukaitseala  
  Silma looduskaitseala  
  Sirtsi looduskaitseala  
  Smolnitsa maastikukaitseala  
  Sopimetsa looduskaitseala  
  Sorgu looduskaitseala  
  Suure-Aru looduskaitseala  
  Suurekivi looduskaitseala  
  Suuremõisa lahe looduskaitseala  
  Sääre looduskaitseala  
  Taarikõnnu looduskaitseala  
  Tagamõisa looduskaitseala  
  Tilleoru maastikukaitseala  
  Tillniidu looduskaitseala  
  Timmase looduskaitseala  
  Tuhu looduskaitseala  
  Tupenurme maastikukaitseala  
  Tõhela-Ermistu looduskaitseala  
  Türisalu maastikukaitseala muutmine  
  Uhaku maastikukaitseala  
  Uhtju looduskaitseala  
  Uljaste maastikukaitseala  
  Uueveski maastikukaitseala  
  Uulu-Võiste maastikukaitseala  
  Uue-Võidu maastikukaitseala  
  Vaivara maastikukaitseala  
  Valgesoo looduskaitseala  
  Varbla laidude looduskaitseala  
  Varbla looduskaitseala  
  Varesemägede maastikukaitseala  
  Verijärve maastikukaitseala  
  Veski looduskaitseala  
  Viieristi looduskaitseala  
  Viitna maastikukaitseala  
  Viljandi maastikukaitseala  
  Vulbi maastikukaitseala  
  Võhma maastikukaitseala  
  Võlumäe-Linnamäe maastikukaitseala  
  Vääna maastikukaitseala  
  Üügu maastikukaitseala  

Hoiualad

   
  Gretagrundi hoiuala  
  Harju maakonna hoiualad (Kuivajõe, Valgejõe ja Vääna jõe)  
  Noonu hoiuala  
  Saare maakonna hoiualad (Laidunina, Tammese, Võilaiu ja Abruka)  
  Valgejõe hoiuala  
  Hoiualade kaitse alla võtmine Järva maakonnas  
  Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas (Metsapoole)  
  Võrtsjärve hoiuala kaitse alla võtmisega seotud Vabariigi Valitsuse määruste muutmine ning Tamme paljandi ja Trepimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine  

Püsielupaigad

   
  I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaigad  
  Aasnelgi ja kuninga-kuuskjala Loo püsielupaik  
  Astangu nahkhiirte, rohe-raunjala, püstkiviriku ja pruuni raunjala püsielupaigad  
  Eesti soojumika püsielupaikade muutmine  
  Euroopa naaritsa ja kaitsealuste samblaliikide püsielupaikade muutmine  
  Hallhülge ja viigerhülge püsielupaikade muutmine  
  Hariliku jugapuu püsielupaigad  
  Kanakulli püsielupaigad  
  Kassikaku püsielupaigad  
  Keila-Niitvälja kaitsealuste taimeliikide püsielupaigad  
  Kivi-kurereha püsielupaigad  
  Lendorava püsielupaikade muutmine  
  Merikotka püsielupaigad  
  Metsise püsielupaikade muutmine  
  Metsise ja lendorava püsielupaikade muutmine  
  Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade muutmine  
  Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade muutmine (Tilliniidu)  
  Mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaik  
  Mägi-piimputke ja ahtalehise kareputke püsielupaigad  
  Niidurüdi Elbu püsielupaik  
  Rohunepi püsielupaigad  
  Samblaliikide püsielupaikade muutmine (Huitbergi)  
  Seeneliikide püsielupaikade muutmine  
  Seeneliikide püsielupaikade muutmine (2020)  
  Sinise kopsurohu püsielupaigad  
  Sinise kopsurohu püsielupaikade muutmine (Pulli ja Külaaseme)  
  Väike-konnakotka püsielupaikade muutmine  
  Väike-konnakotka püsielupaikade muutmine (Hinnomäe PEP kehtetuks tunnistamine)  
  I ja II kaitsekategooria käpaliste püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine (Aruküla PEP)  

Pargid ja üksikobjektid

   
  Harju, Järva, Lääne, Rapla ja Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Ida-Viru maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Jõgeva maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine  
  Lääne ja Pärnu maakonna parkide ja puistute kaitse alt välja arvamine  
  Lääne maakonna kaitstavad looduse üksikobjektid ja nende piiranguvööndi ulatus  
  Põlva maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Pärnu maakonna kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Pärnu ja Tartu maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Rakvere Vallimäe ja Pahnimäe kaitse alla võtmise otsuste kehtetuks tunnistamine  
  Rapla maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Rapla maakonna parkide ja puistute piirid  
  Saare maakonna kaitsealuste parkide, arboreetumi ja puistute piirid  
  Saare maakonna looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine ja nende piiranguvööndi ulatus  
  Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt väljaarvamine  
  Tallinna parkide kaitse alt väljaarvamine  
  Tartumaa pargid  
  Vabariigi Valitsuse määruste muutmine parkide piiride ja asukoha täpsustamise tõttu (Järva ja Rapla)  
  Valga maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Valga maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine  
  Valga parkide ja puistute piirid  
  Viljandi maakonna parkide ja puistute kaitse alt välja arvamine  
  Võru maakonna hävinud looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine  
  Võru maakonna kaitsealuste parkide ja puistu piiride muutmine (Vastseliina lehisepuistu)  
  Võru maakonna parkide ja puistute kaitse alt väljaarvamine  

 

 

Viimati uuendatud: 22. juuni 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.