KeM tellitud uuringud

KeM uuringud aastate lõikes

2020

Valdkond Uuringu pealkiri Failid
Eelarve ja strateegia Keskkonna valdkonna arengukava koostamise metoodika kujundamine KEVAD lõpparuanne (1,3MB)
Kalavarud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvede kalavarude uuringu vahearuanne 2020 2020. aasta vahearuanne I (361,6KB)
Keskkonnakorraldus Keskkonnahoidlike riigihangete kohustuslike valdkondade kehtestamise analüüs ja juhendmaterjalid KHRH uuringu aruanne (1,58MB)
  Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs EMAS lõpparuanne (1,88MB)
Keskkonnateadlikkus Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2020 Keskkonnateadlikkuse uuring (13,8MB)
Keskkonnatehnoloogia Uute püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks POS Aruanne (5,12MB)
Looduskaitse Poollooduslike koosluste ökoloogilise toimimise hinnang PKÖTH aruanne (6,72MB)
Mets Mets ja kliimamuutused MjK raport (1,35MB)
Vesi Jälgimisnimekirja ainete uuring 2020  Jälgimisnimekirja ainete uuring (1,4 MB, pdf)
  Nitraaditundliku ala tegevuskava 2016-2020 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete efektiivsuse hindamine Nitraaditundliku ala tegevuskava 2016-2020 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete efektiivsuse hindamine (1,35 MB, pdf)
  Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ja keskkonna kvaliteedi piirväärtuste uuendamine Aruanne vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ja keskkonna kvaliteedi piirväärtuste uuendamine (9 MB, pdf)
  Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja - süsteemide uuring

Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja - süsteemide uuring (15 MB, pdf)

Lisa 1 Metoodika (1,4 MB, pdf)

Lisa 2 Infolehed:

Bakteriaalne reostus joogivees (542 kB, pdf)

Raud, Mangaan ja vee karedus (373 kB, pdf)

Infoleht Virumaale (198 kB, pdf)

Lisa 3  Tabel Joogivee uuring (750 kB, pdf)

Lisa 4 Juhend hajaasustuspiirkonnas paiknevate majapidamiste kaevude joogivee nõuetekohasuse saavutamiseks ja terviseohutuse tagamiseks (1,8 MB, pdf)

  Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas

Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks põhjaveekogumis nr 15 (947 kB, pdf)

Lisa 1a Töökaevud ja allikad põhjavee kaitstusekaardil

Lisa 1b Vaatluskaevud ja allikad

Lisa 2a Pestitsiitide kõrgendatud sisaldus

Lisa 2 b Gost 2874-82

Lisa 3a koondtabel ilma He-T

Lisa 3b Ajaliselt järjestatud mõõtmisandmed

Lisa 3c Heelium triitium

Lisa 4 UFC UFC Denitrifier meetod

Lisa 5 Boorianalüüs

Õigus Eraldi Natura hindamise menetluse kehtestamise vajalikkuse ja otstarbekuse analüüs Natura analüüs

2019

Valdkond Uuringu pealkiri Failid
Kalandus Kalavarude lühiülevaade 2019 Lühiülevaade 2019 (998KB)
  Räime ja kilu aruanne 2019 Räim ja kilu 2019 (8,19MB)
  Tursa ja lesta aruanne 2019 Tursk ja lest 2019 (2,08MB)
  Rannikumere kalade aruanne 2019 Rannikumere kalad 2019 (10,43MB)
  Lõhe ja meriforelli aruanne 2019 Lõhe ja meriforell 2019 (4,03MB)
  Pärnu ja Liivi lahe töönduskalade noorjärkude uuring 2019 Noorjärkude lõpparuanne 2019 (1,24MB)
  Kalade taastootmise alased uuringud 2019. aastal Taastootmine 2019 (2,55MB)
  Väikejärvede kalastiku ja püügivahendite uuringud Väikejärved 2019 (5MB)
  Võrtsjärve kalavarude seisund ning Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs 2019 Võrtsjärv 2019 (2,28MB)
  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude uuringud Peipsi 2019 (2,82MB)
  Kassari lahe punavetikavaru uuringute 2019. aasta vahearuanne Kassari 2019 (406,4KB)
Keskkonnakorraldus Ringmajanduse strateegia koostamise metoodika väljatöötamine RMS metoodika (3,87MB)
  "Eesti keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs" - II etapp Välismõjude analüüs (1,38MB)
  Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamise võimalused haljastustöid hõlmavates riigihangetes ja karjääride korrastamisel“ Jäätmematerjalide kasutamine (4,1MB)
  Raskmetallide ja halogeenitud orgaaniliste ühendite leidumine Eesti päritolu puidus Raskemetallid puidus (2,76MB)
  Keskkonnamõju hindamise uuring 2019 Mõjuuuring 2019 (1,76MB)
Keskkonnatehnoloogia Põlevkivituhkade ohtlikkuse uuring Põlevkivi uuring (6,35MB)
Kliima Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs

Kliimaambitsioon, EST (1,77MB)

Kliimaambitsioon, ENG (1,06MB)

Looduskaitse Metsanduse arengukava 2030 arengustsenaariumite mõju analüüs MAK 2030 analüüs (2,14MB)
Merekeskkond Eesti mereala planeering: Hüljeste leviku ja merekasutuse hinnang Hülged (4,6MB)
  Kalakasvatuse veeseire PVT Veeseire (1,8MB)
Mets Kevadsuviste raiete võimalik mõju metsalindudele ja seda leevendavad meetmed Raiete mõju (1,57MB)
  Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2019. aastal Erametsaomand (3MB)
Vesi Veemajanduskavade alusuuringud Vesikonnatunnuste analüüs (4 MB, PDF)
Lisa 1 (9 MB, PDF)
Lisa 2 (281 KB, PDF)
Lisa 3 ( 137 KB, Excel)

 

Vesikonna pinnavett mõjutava inimtegevuse koormuse ülevaade (2 MB, PDF)
Lisa 1 (2 MB, Excel)
Lisa 3 (3 MB, Excel)

Veekasutuse majandusanalüüs (1 MB, PDF)

Olulised veemajandusprobleemid (1 MB, PDF)

  Veemajandustaristute investeeringute kava Aruanne (604 KB, PDF)
  Vee-ettevõtete ressursitõhususe uuring Aruanne (5 MB, PDF)

Lisa1 (42 KB, Excel)
Lisa2 (146 KB, PDF)

  Jälgimisnimekirja ainete uuring Aruanne (651 kB, PDF)
  Põhjaveekogumite seosed maismaaökosüsteemide ja
pinnaveekogudega, hüdrogeoloogilised mudelid ning seirevõrgu kujundamine
Aruanne (11 MB, PDF)
  Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine, koormusallikate hindamine ja hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine Aruanne (40,02 MB, PDF)
Välisõhk ja kiirgus Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2019 a. Aruanne (4,81 MB)
  Aerobioloogiline (õietolmu) seire. 2019.a lõpparuanne Aruanne (1,30 MB)

 

 

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.