Rakendusuuringud

Tegevuse „Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ raames toetab Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist, et suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning TA asutuste võimekust Lambipirni sees on muld ja sellest kasvab väike taimühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel. Ministeeriumid valivad välja rakendusuuringute teemad, lähtudes oma valdkondlikest vajadustest. Uuringuid teostavad teadus- ja arendusasutused. RITA eesmärk on tugevdada ministeeriumite võimekust riigile vajalike rakendusuuringute tellimisel. 

RITA tegevus 1: Strateegilise TA tegevuse toetamine, mille eesmärk on rakenduslike uuringute kaudu lahendada riigi ees seisvaid suuri interdistsiplinaarseid, mitme ministeeriumi haldusalasse kuuluvaid ühiskondlikke probleeme. Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab ETAg.

Käimasolevad projektid:

 1. Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikemate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine (2017)
 2. Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades (2018)
 3. Eesti mereala innovaatiliste analüüsi- ja hinnangumeetodite arendamine ning testimine (2019) 
 4. Kliimamuutuste leevendamisvõimalused süsinikuringlusega läbi süsiniku püüdmistehnoloogiate rakendamise heitemahukates tööstussektorites ja süsiniku kasutamise teistes tööstussektorites (2019)
 5. Tolmeldajate, sh meemesilaste, hukkumise vähendamise võimalused (2019)
 6. Antibiootikumiresistentsuse levikuteed ja resistentsuse ohjamise võimalused (2019)
 7. Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel (2019)

RITA tegevus 2: Teadmisepõhise poliitikakujundamise toetamine, mille eesmärk on lahendada riigi ees seisvaid kiiret sekkumist vajavaid riikliku tähtsusega küsimusi. Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvoorude, mida korraldavad ministeeriumid.

Lõppenud konkursid:

 1. Keskkonnavaldkonna korruptsiooniriske kaardistav ning korruptsiooni ja pettusi vältivate meetmete uuring (2017).
 2. Finantsgarantii instrumendid kui keskkonnavastutuse tööriistad (2017).
 3. Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas .
 4. Kiirgusohutuse riikliku arengukava, radooni tegevuskava ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise riikliku tegevuskava keskkonnamõju strateegiline hindamine.
 5. Sademevee üleujutustest tingitud kitsaskohtade analüüs, kombineeritud sademevee strateegia väljatöötamine pilootalal ning tulemuste integreerimine planeeringutesse (2017).
 6. Laevade ballastvee mikroorganismide ja viiruste uuringud (2019).
 7. Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteemi (EMAS) rakendamist soodustavate ja toetavate meetmete analüüs (2019).
 8. Uute püsivate orgaaniliste saasteainete leidumine Eesti keskkonnas ning ettepanekud Stockholmi püsivate orgaaniliste saasteainete konventsiooni rakenduskava muutmiseks (2019).

Tulevad konkursid:

 • Biolagunevatest jäätmetest ja/või reoveesettest saadud materjalide kasutamine riigihangetes ja karjääride korrastamisel (2019).

 

 

Viimati uuendatud: 11. juuli 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.