Tööstusheide

Tööstusele seatakse Eestis nagu ka terves EL-s kõrged keskkonnanõuded. Suurtööstustele on keskkonnanõuded aga veelgi kõrgemad. Seetõttu reguleeritakse suurtööstust tööstusheite seadusega (edaspidi THS) ning kõik käitised peavad vastama parima võimaliku tehnika nõuetele.

Tööstusheite seaduse aluseks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu Liidu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010,  tööstusheidete kohta.

Tööstusheite seaduse eesmärgid:
• kaitsta keskkonda kui tervikut
• võtta kasutusele parim võimalik tehnika
• vältida saaste kandumist ühest keskkonnaelemendist teise
• suurendada käitaja vastutuse määra inimese tervist või keskkonda ohustava tegevuse eest käitises
• võtta kasutusele vajalikud meetmed õnnetuste vältimiseks ning nende tagajärgede piiramiseks
• võtta kasutusele vajalikud meetmed tegevuse täielikul lõpetamisel, et vältida ohtu ja taastada tegevuskoha esialgne olukord

• tagada need nõuded täitnud käitisele keskkonnasõbraliku käitise maine

THS-is käsitletakse selliseid tööstusvaldkondi nagu energeetika (sh põlevkivi energeetika ja põlvkiviõli tootmine), metallide tootmine ja töötlemine, mineraalsed materjalid, kemikaalid, jäätmekäitlus ja muud tegevusvaldkonnad, sealhulgas paberimassi ja paberi tootmine, tapamajad ning kodulindude, sigade või veiste intensiivkasvatus.


THS-iga hõlmatud tööstuskäitised peavad vältima ja vähendama saastust, kohaldades selleks parimat võimalikku tehnikat, kasutades energiat tõhusalt, vältides jäätmete teket ja neid käideldes, rakendades meetmeid õnnetuste vältimiseks ning nende tagajärgede piiramiseks. Peamine on see, et oleks tagatud keskkonna kui terviku, mitte üksikute keskkonnaelementide (välisõhu, vee või pinnase) kaitse.  Lisaks THS-ile kehtivad ka muud seadused (nt jäätmeseadus, välisõhu kaitse seadus, veeseadus) ja nende alusel vastu võetud määrused.


Käitistel on õigus tegutseda ainult juhul, kui neil on selleks luba, ning vastavalt loal kehtestatud tingimustele. Euroopa Komisjoni vastu võetud järeldused parima võimaliku tehnika kohta on viitedokumendiks lubade tingimuste kehtestamisel. Heite piirväärtused tuleb määrata tasemel, mis tagab, et heide ei ületa taset, mis on saavutatav parima võimaliku tehnikaga.


Käitiste tegevust kontrollitakse korrapäraselt üleriigilise kontrollikava alusel. Samuti on võimalus üldsuses osaleda loamenetluses ning tutvuda heiteseire tulemustega.

 

Viimati uuendatud: 16. aprill 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.