Uuringud ja aruanded

Uuringud

Vee valdkonna uuringud ja aruanded

 

Aasta Pealkiri/kirjeldus Dokumendid

2021

   
2021

Reoveepurgimisteenuse korralduse analüüs

Käesoleva analüüsi eesmärk on saada ülevaade, kuidas purgimisteenus on praktikas korraldatud, millised on peamised probleemid ja pakkuda välja lahendused kohtkäitluse valdkonna korrastamiseks ja paremaks juhtimiseks.

Reoveepurgimisteenuse korralduse analüüs (2,42 MB, pdf)

Lisa 2 Purglad ja purgijad (40,9 kB, xlsx)

Lisa 3 Info omavalitsuste kaupa (32,37 kB, xlsx)

Lisa 6 EVEL ettepanek (44,92 kB, docx)

Lisa 7 ELVL ettepanek (59,29 kB, docx)

2021

Uuring Peipsi järve füüsikalis-keemiliste ja fütoplanktoni kvaliteedinäitajate klassipiiride täpsustamiseks

Uuring Peipsi järve füüsikalis-keemiliste ja fütoplanktoni kvaliteedinäitajate klassipiiride täpsustamiseks (1,88 MB, pdf)

2020

   
2020

Teadmata staatusega jääreostusobjektide inventeerimine

Uuringu käigus tehti uuringud 13 jääkreostusobjektil. 

Teadmata staatusega jääreostusobjektide inventeerimine (4MB, pdf)
2020 

Jälgimisnimekirja ainete uuring 2020 

Pinnavee jälgimisnimekiri vastavalt veepoliitika raamdirektiivile (VRD) on süsteem, mis on loodud kõrge kvaliteediliste Euroopa Liidu üleste seireandmete kogumiseks võimalike uute seni reguleerimata saasteainete riski selgitamiseks veekeskkonnas ja otsustamaks kas nendele ainetele oleks vajalik kehtestada üle-Euroopalised keskkonna kvaliteedi priiväärtused (EQS). Eelnevate riskihinnangute põhjal on koostatud nimekiri ainetest, mille kohta on vaja koguda ka seireandmeid. Jälgimisnimekiri ja selle kandidaatained vaadatakse üle iga kahe aasta tagant. 

Jälgimisnimekirja ainete uuring (1,4 MB, pdf)
2020

Eesti nitraadidirektiivi täitmise aruanne Euroopa Komisjonile 2016-2019

Käesolev aruanne annab ülevaate nitraadidirektiivi täitmisest Eestis perioodil 2016-2019 ja
võrreldes eelmiste aruandeperioodidega.

Eesti nitraadidirektiivi täitmise aruanne Euroopa Komisjonile 2016-2019 (8 MB, pdf)
2020

Nitraaditundliku ala tegevuskava 2016-2020 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete efektiivsuse hindamine

Analüüsi eesmärgiks on hinnata NTA tegevuskava 2016-2020 tegevuste vastavust püstitatud
eesmärkidele ja nende ellu viimise tulemuslikkust ning esitada selle hinnangu alusel ettepanekud
järgmise perioodi tegevuskava koostamiseks. 

Nitraaditundliku ala tegevuskava 2016-2020 rakendamise analüüs ning tegevuskava meetmete efektiivsuse hindamine (1,35 MB, pdf)
2020

Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ja keskkonna kvaliteedi piirväärtuste uuendamine

Töö eesmärk on analüüsida vesikonnaspetsiifiliste saasteainete (SPETS) ainete kehtivate keskkonna kvaliteedi piirväärtuste asjakohasust, töö lõpptulemusena esitatakse teaduspõhised ettepanekud SPETS ainete nimekirja ja vastavate keskkonna kvaliteedi piirväärtuste ajakohastamiseks.

Aruanne vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ja keskkonna kvaliteedi piirväärtuste uuendamine (9 MB, pdf)
2020

Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja - süsteemide uuring

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli saada üle-riigiline ja terviklik ülevaade hajaasustusega piirkondade kaevude ja joogiveesüsteemide seisukorra ja nendest võetava joogivee kvaliteedi kohta ning tõsta elanike teadlikkust tarbitava joogivee kvaliteedist. Lisaks koostati töö raames juhend, mis on mõeldud hajaasustuspiirkonnas paiknevate majapidamiste kaevude joogivee nõuetekohasuse saavutamise ja terviseohutuse tagamisega kokku puutuvate asutuste ja isikute töövahendiks.

Hajaasustuspiirkondade joogivee kvaliteedi ja - süsteemide uuring (15 MB, pdf)

Lisa 1 Metoodika (1,4 MB, pdf)

Lisa 2 Infolehed:

Bakteriaalne reostus joogivees (542 kB, pdf)

Raud, Mangaan ja vee karedus (373 kB, pdf)

Infoleht Virumaale (198 kB, pdf)

Lisa 3  Tabel Joogivee uuring (750 kB, Excel)

Lisa 4 Juhend hajaasustuspiirkonnas paiknevate majapidamiste kaevude joogivee nõuetekohasuse saavutamiseks ja terviseohutuse tagamiseks (1,8 MB, pdf)

2020

Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks Siluri-Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumis Ida-Eesti vesikonnas

Uuringu põhieesmärk on saada teavet põhjaveekogumite halba keemilist seisundit põhjustavate nitraatide ja pestitsiidide põhjavees leviku ulatuse ja nimetatud saasteainete päritolu kohta.

Hüdrogeoloogiline uuring nitraatide ja pestitsiidide kõrgendatud sisalduse põhjuste ja leviku ulatuse väljaselgitamiseks põhjaveekogumis nr 15 (947 kB, pdf)

Lisa 1a Töökaevud ja allikad põhjavee kaitstusekaardil

Lisa 1b Vaatluskaevud ja allikad

Lisa 2a Pestitsiitide kõrgendatud sisaldus

Lisa 2 b Gost 2874-82

Lisa 3a koondtabel ilma He-T

Lisa 3b Ajaliselt järjestatud mõõtmisandmed

Lisa 3c Heelium triitium

Lisa 4 UFC UFC Denitrifier meetod

Lisa 5 Boorianalüüs

 

     

2019

   
2019

Veemajanduskavade alusuuringud

Taustadokumendid on kättesaadavad Keskkonnaministeeriumis

Töö finantseeriti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse „Veemajandus“ programmist. 

 

Vesikonnatunnuste analüüs (4 MB, PDF)
Lisa 1 (9 MB, PDF)
Lisa 2 (281 KB, PDF)
Lisa 3 ( 137 KB, Excel) 

Vesikonna pinnavett  mõjutava inimtegevuse koormuse ülevaade (2 MB, PDF)
Lisa 1 (2 MB, Excel)
Lisa 3 (3 MB, Excel)

Veekasutuse majandusanalüüs (1 MB, PDF)

Olulised veemajandusprobleemid (1 MB, PDF)
 

 

 

2019 Veemajandustaristute investeeringute kava Aruanne (604 KB, PDF)
2019 Vee-ettevõtete ressursitõhususe uuring

Aruanne (5 MB, PDF)

Lisa1 (42 KB, Excel)

Lisa2 (146 KB, PDF)

2019

Jälgimisnimekirja ainete uuring

Aruanne (651 kB, PDF)
2019 Põhjaveekogumite seosed maismaaökosüsteemide ja
pinnaveekogudega, hüdrogeoloogilised mudelid ning seirevõrgu kujundamine

Aruanne (11 MB, PDF)

Kvaliteetsemate piltidega aruande saamiseks pöörduge Keskkonnaagentuuri poole

2019 Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine, koormusallikate hindamine ja hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine Aruanne (40,02 MB, PDF)

2018

 

 

2018 Soovitused reoveesette kasutamiseks nõlvadel Aruanne (5 MB)
2018 Raasiku alevikus Jõelähtme jõe üleujutuste tõenäosusstsenaariumide arvutamine ja kaardistamine

Aruanne (1,79 MB)

Kaardikihid (zip fail suurusega 142,77 kB)

2018

Kvaternaari põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ja maapinnalt esimestest aluspõhjalistest põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ohtlike ainete sisalduse uuring

 

Aruanne

Lisa 1

Lisa 2

2018

Kombineeritud Sademevee strateegia projekt

Töö eesmärk on koostada soovitused ja juhendmaterjalid sademevee lahenduste kavandamiseks
planeerimisprotsessis ning koostada sademevee insener-tehniliste lahenduste ülevaade. Praktilise näitena koostatakse sademevee terviklahendus Elva linnas. Töö eesmärgist tulenevalt
on teemade käsitlus esitatud veemajanduslikust vaatekohast.
Töö on jaotatud kaheks eraldiseisvaks osaks.
Osa 1 – Juhendmaterjal sademeveekäitluse kavandamiseks
Osa 2 – Elva linna sademevee kanalisatsioonivõrgu eskiisprojekt

Osa 1: Aruanne (24464 kB)

 Lisa 1_2_3 (195.81 kB) 

Lisa 4 (116.36 kB)

Lisa 5 (59.35 kB)

Lisa 6 (20 874 kB)

Lisa 7(28.22 kB)

Osa 2-1 Inventeerimine (zip fail suurusega 29 836 kB)

Osa 2-2: Eskiisprojekti seletuskiri ( 374 kB)

Asendiplaanide jaotus (pdf fail suurusega 2264 kB)

Leppemärgid ja tähised (pdf fail suurusega 661 kB)

Asendiplaanid 1
(zip-fail suurusega 31 MB)

Asendiplaanid 2
(zip-fail suurusega 20,25 MB)

Asendiplaanid 3
(zip-fail suurusega 29,01 MB)

Asendiplaanid 4
(zip-fail suurusega 16,21 MB)

Asendiplaanid (zip fail suurusega 31739 kB)

Asendiplaanid (zip fail suurusega 29692 kB)

Asendiplaanid (zip fail suurusega 20568 kB)

Asendiplaanid (zip fail suurusega 16411 kB)

Tööde mahud ja maksumused (20,2kB)

2018 Riskipiirkondade üleujutusega seotud kahjude kirjeldamise majandusnäitajad ja metoodika Aruanne
2018 Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üleujutusohu ja riski täpsustamine

Aruanne

Joonis 1

Joonis 2

2018 Tareste lahe veetasemete aegridade modelleerimine ja tõenäosusstsenaariumide arvutamine ning Tallinna lahe veetasemete tõenäosustsenaariumite hinnangu uuendamine Aruanne
2018

Eesti rannikuvee hüdromorfoloogilise seisundi hindamise metoodika ja rannikuveekogumite hüdromorfoloogilise seisundi hinnang

Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ eesmärgiks on kehtestada maismaa pinnavee, üleminekuvee, rannikuvee ja põhjavee kaitse raamistik ja üldised reeglid veekogumite seisundi hindamiseks. Rannikuvee ökoloogilise seisundi hindamiseks tuleb kasutada bioloogilisi kvaliteedinäitajaid, mida toetavad vee füüsikalis-keemilised ja veekogumi hüdromorfoloogilised näitajad.
Paljudel Läänemere äärsetel riikidel (Eesti, Läti, Leedu, Taani) on seni puudunud rannikuvvee hüdromorfoloogilise seisundi hindamise metoodika või on olemas ainult väga üldsõnaline kontseptsioon (Rootsi). Eestil on nüüd vastava metoodika ettepanek olemas.


Töös analüüsitakse EL veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ V lisas rannikuvee hüdromorfoloogilise seisundi iseloomustamiseks esitatud näitajate sobivust Eesti oludele. Töö koostajad pakuvad välja Eesti jaoks sobiva praktilise meetodi rannikuveekogumite hüdromorfoloogilise seisundi hindamiseks ja annavad selle meetodi järgi 2018. aasta seisuga

hüdromorfoloogilise seisundi hinnangu kõikidele Eesti rannikuveekogumitele. Töö osaks on ka asjakohased kaardikihid, mida säilitab ja edastab huvitatud isikutele Keskkonnaagentuur.


Keskkonnaministeerium kavatseb võtta metoodika kasutusele Eesti rannikuveekogumitele avalduva hüdromorfoloogilise koormuse regulaarseks hindamiseks.

Aruanne
2018 Ühtekuuluvusfondi meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ keskkonnamõju väljaselgitamine ja seireinfo kontrollimine ning koondamine Aruanne
2018 Taimekaitsevahendite jääkide sisalduse ja dünaamika uuring pinna- ja põhjavees Aruanne
2018 Nitraaditundliku ala laiendamiskava vajaduse majandusliku mõju analüüs Lõpparuanne
2018 Eesti tingimustes veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikli 4(7) erandite kehtestamise analüüsi läbiviimine Aruanne

2017

   
2017 Pinnavee ökoloogilise seisundi hindamismetoodika arendamine ja ajakohastamine

Aruanne_1_2

Aruanne_3

Kalastiku korrastatud andmetabelelit on võimalik paluda Keskkonnaagentuurist e-posti aadressil kaur@envir.ee

2017 Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini ja Ida-Viru põhjaveekogumi omavahelise seose väljaselgitamine ohtlike ainete koormusallikate ja päritolu kaudu Aruanne
2017 Automaatsete seireandurite ostmine ja paigaldamine riikliku põhjaveeseire puurkaevudesse Aruanne
2017 Riikliku põhjaveeseire kaevude tehnilise seisundi hindamine Aruanne
2017 Hüdrogeoloogiline uuring põhjavee ohtlike ainete pestitsiidide ja naftasaadustega saastatuse põhjuste kindlakstegemiseks seirepuurkaevudes Aruanne
2017 Hüdrogeoloogiline uuring baariumi, elavhõbeda ja arseeni sisalduse ning leviku hindamiseks põhjaveekogumites nr 5, 6, 7 ja 27 Aruanne
2017 Vee põllumajanduslike koormusallikate ja nende mõju informatsiooni ajakohastamine, nende mõju vähendamise meetmete määratlemine Peipsi alamvesikonna näitel

Aruanne

Aruande lisa

2017 Loomakasvatusettevõtete sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuur Aruanne

2016

 

 

2016 Jälgimisnimekirja ainete uuring

Aruanne

Aruande lisa

2016

Meetmest „Vooluveekogude seisundi parandamine (avatud taotlemine)“ ja „Vooluveekogude seisundi parandamine (investeeringute kava)“ toetust saanud projektide efektiivsuse hindamine Aruanne
Seire koondandmed
2016 Eksperthinnang Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a. määruse nr 288 „Veekaitsenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning siloladustamiskohtadele ja sõnniku, silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded” muutmise eelnõule Eksperthinnang
2016 Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks Juhend
Maatriks
 
2016

Regionaalsete reoveesette käitlemise lahenduste väljatöötamine ja jäätmete lakkamise kriteeriumite väljatöötamine reoveesette kohta

I osa: Eelhinnangu koostamine reoveesettekäitluse regioonideks jagamiseks lähtudes sotsiaal-majanduslikest aspektidest, regioonis tekkivatest sette kogustest ning kasutatavatest settekäitlemise lahendustest.

II osa: Eesti settekäitluse regioonideks jagamine ning potentsiaalse regiooni kaardistamine, leidmaks toote potentsiaalsed kasutajad ja settest toodetud toote kasutamise võimalused.

III osa: Jäätmete lakkamise kriteeriumite välja töötamine reoveesette kohta koos vähemalt kolme riigi näitega, kus reoveesete ei ole jääde, vaid toode. Selgitatakse välja töödeldud reoveesette optimaalne koostis ja struktuur, selleks et see oleks sobiv kasutamiseks valdkonnas, kus tootel on turgu kindlas piirkonnas, arvestades regiooni eripäradega.

IV osa: Igale regioonile sette käitlemiseks tehniliselt ja majanduslikult sobivate lahenduste välja pakkumine. Igas regioonis kaardistatakse investeeringud ja hoolduskulud ning investeeringute ja hoolduskulude mõju regiooni tarbijate veeteenuse hinnale. Investeeringute planeerimisel koostatakse juriidiline hinnang riigiabi nõuete kohaldumisele pakutud sette käitlemise lahendustele. Etappidest I-III ning käesolevast punktist lähtudes jagatakse Eesti reoveesettekäitluse regioonideks.

I osa
II osa
III osa (Lisa 3, Raskemetallid)
IV osa
Lisad

5. aprill 2016 seminari ettekanded

I ja II etappIII etappIV etapp
Taavo Tenno, Vallo Lemmiksoo, Aimar Kivirüüt

Komposti sertifitseerimine
Marit Liivik

OÜ Paikre biolagunevate jäätmete käitluskeskuse riiklik pilootprojektterviklahendus reoveesette ja biojäätmete käitlemiseks
Peep Pitk

2016 Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahaga rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine

Uurimistöö aruanne 
Lisa 1. Metoodika
Lisa 4. Reoveepuhastite koondtabel
Lisa 5. Juhend reoveepuhasti rajamiseks või ümberehitamise korraldamiseks
Lisa 6. Hinnangud reoveepuhastite projekteerimisele ja käitamisele
Lisa 7. Vead ja valearvestused valimisse 2 kaasatud reoveepuhastite ehitusel

5. mai 2016 seminari ettekanded

Aastatel 2004-2014 EL ja KIK abirahadega rajatud ja rekonstrueeritud reoveepuhastite tõhususe hindamine
Vallo Kõrgmaa

Uuringu raames valminud juhend
Taavo Tenno

2015

   
2015 Ettevalmistavad projektid Purtse jõe valgala, Kroodi oja valgala, endise Maadevahe asfaltbetoonitehase ja endise Priimetsa asfaltbetoonitehase jääkreostusobjektide ohutustamiseks Kroodi
Eelprojekti joonis 1, joonis 2, joonis 3
Eelprojekti seletuskiri
KMH aruanne
Reostusuuringu aruanne
Geodeetiline mõõdistus

Maadevahe
Eelprojekt ja joonis
KMeH aruanne
Reostusuuringu aruanne
Geodeetiline mõõdistus

Priimetsa
Eelprojekti joonis 1, joonis 2, joonis 3, joonis 4, joonis 5;
Eelprojekti seletuskiri
KMeH aruanne
Reostusuuringu aruanne
Geodeetiline mõõdistus

Purtse
Eelprojekti joonised (esimene osa, teine osa, zip kaustad)
Eelprojekti seletuskiri
KMH aruanne, lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 3.1, lisa 4
Reostusuuringu aruanne
Geodeetiline mõõdistus
2015 Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste vastavuse hindamine piirväärtuste tuletamist käsitleva juhendiga ning vesikonna-spetsiifiliste saasteainete nimistu ajakohastamine Aruanne
Vesikonnaspetsiifiliste saasteainete nimistu ja piirväärtused
2015 Põhjaveekogumi veest sõltuvad ökosüsteemid, nende seisundi hindamise kriteeriumid ja seirevõrk Uuring
2015 Nitraaditundliku ala 2011 aasta uuringu “Nitraaditundliku ala laiendamisvajaduse analüüs“ ajakohastamine Uuring
2015 Väetiste sügisese laotamisaegade muutmise mõjust põllumajandustootjatele, ajakohastamine

Eksperthinnang
2015 Aastaringsel karjatamisel olevate põllumajandusloomade mõju vähendamiseks veekaitse meetmete väljatöötamine Uuring
2015 Pinnaveekogumite grupeerimine ja seisundi halvenemise riski hindamine vesikonna veeseireprogrammi 2016-2021 läbiviimiseks Pinnaveekogumite grupeerimine seireks
Lisa 1. Vooluveekogumite teoreetilised koormusgrupid
Lisa 2. ESTMODEL7 abil antud hinnangud
Lisa 3. Vooluveekogumitel avalduv koormus
Lisa 4. Vooluveekogumite jaotus koormusgruppidesse
Lisa 5. Seisuveekogumite ökoloogilise seisundi halvenemise riski tasemed
Lisa 6. Seisuveekogumitele avalduv kogukoormus
Lisa 7. Koormused alaliikide kaupa
Lisa 8. Eesti veekogumitele avalduvad koormused
2015 Hajaasustuste reovee kohtkäitlussüsteemide inventuuri aruanne Kohtkäitlussüsteemide inventuuri aruanne
2015 Põhjaveekogumite ohustatust ja halba seisundit põhjustavate koormuste vähendamise meetmeprogramm ja selle tegevused Aruanne
Meetmete loetelu
2015 Tõenäoliselt heas seisundis põhjaveekogumite seisundi hindamine Aruanne
2015 Selliste piirkondade väljaselgitamine, kus tuleks põhjaveekogumi hea koguselise seisundi säilitamiseks arvutada põhjavee prognoosvaru Aruanne

2014

 

 
2014 Nitraaditundliku ala laiendamiskava vajaduse sotsiaalmajandusliku mõju analüüs Analüüs
2014 Veeseadusega kehtestatud väetiste, sh sõnniku laotamise ajalise piirangu vastavuse kohta veekaitse nõuetele ning vajadusel täiendavate veekaitse meetmete kehtestamiseks Eksperthinnang
2014 Riiklike põhjavee seirejaamade inventuur Aruanne
2014 Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala allikate ja karstilehtrite keskkonnaregistri andmete ajakohastamine Aruanne
2014 Pinnavee ökoloogilise seisundi hindamine hüdromorfoloogiliste kvaliteedielementide alusel. Eesti väikejärvede hüdromorfoloogilise seisundi hindamise esialgne metoodika Aruanne
2014 Oluliste looduslike ning inimtegevuse tulemusena rikutud (tugevasti muudetud või tehislike) vooluveekogude hüdromorfoloogilise seisundi uurimine ning hüdromorfoloogilise seisundi hindamise metoodika väljatöötamine Aruanne
Hüdromorfoloogiline koondindeks 301 jõekogumil
2014 Eksperthinnangu andmine väetiste sügisese laotamisaegade muutmise mõjust põllumajandustootjatele, tulenevalt võimalikust veeseaduse muudatusest Eksperthinnang
2014 Põhjaveekogumite seisundi hindamine I etapp
II etapp
2014 Nitraaditundliku ala kuni aastani 2015 tegevuskava tulemuslikkuse hinnang Aruanne
2014 Eesti järvede ökoloogilise seisundi hindamiseks kasutatavate kalastiku indikaatorite arendamine ja kokkulangevusanalüüs teiste liikmesriikide indikaatoritega

Aruanne

Lisa 6. Kalastiku andmed

2013

   
2013 Rannikuvee seisundi hindamiseks kasutatavatest näitajatest andmestiku koostamine ja Eesti rannikuvee seisundi hindamiseks kasutatavate indikaatorite võrdlemine Läti Vabariigi ja Soome Vabariigi vastavate indikaatoritega Rannikuvee seisundi hindamiseks kasutatavatest näitajatest andmestiku koostamine
Lisa 1. Fütoplanktoni korrastatud andmik rannikuveetüübis BC9
Lisa 2. Fütoplanktoni, põhjataimestiku ja suurselgrootute korrastatud andmikud rannikuveetüübis BC4
2013 Järvede ökoloogilise seisundi hindamisel kasutatava fütoplanktoni ja füüsikalis- keemiliste kvaliteedinäitajate klassipiiride korrigeerimine ja referentstingimuste seadmine Aruanne
2013 Info kogumine Eesti järvede bentiliste ränivetikate koosluste kohta ja esialgne analüüs bentiliste ränivetikate kasutamise kohta järve ökoloogilise seisundi indikaatorina Aruanne
2013 Kvaternaari põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ja maapinnalt esimestest aluspõhjalistest põhjaveekihtidest moodustatud põhjaveekogumites ohtlike ainete sisalduse uuring Aruanne
2013 Sadevees sisalduvate ohtlike ainete uuringu korraldamine Aruanne
2013 Nitraaditundliku ala laiendamisvajaduse otsuse aluseks põhja- ja pinnavee dünaamika uuringu korraldamine nitraaditundliku alaga piirnevatel põllumajandusaladel Aruanne
2013 Põhjaveekogumite seisundiklasside määramise kriteeriumite ja metoodika väljatöötamine Aruanne
2013 Tallinna linna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kakumäe linnaosade meretasemete stsenaariumite modelleerimine Aruanne
2013 Ioonselektiivsete mõõteandurite ostmine nitraatioonide sisalduse määramiseks ja nende mõõteandurite paigaldamine puurkaevudesse Aruanne
2013 Sanitaarvooluhulkade arvutamine ja paisutustaseme mõõtmine Sanitaarvooluhulkade arvutamine
Sanitaarvooluhulga arvutamise lisa 1 - tõenäosuskõverad
Vooluhulga mõõtmine
Paisutuskõrguse mõõtmise juhend
2013 Veekvaliteedi hindamissüsteemi parandamine rannikuvee tüüpaladel II (Pärnu laht) ja V (Väinameri) Aruanne

2012

   
2012 Eesti järvede ja jõgede seisundi hindamisel kasutatavate suurselgrootute näitajate seosed surveteguritega Aruanne
2012 Eesti jõgede ökoloogilise seisundi hindamine kaldataimestiku järgi: Proovide võtmise ja analüüsi metoodiline juhendi koostamine, klassipiiride täpsustamine Jõgede ökoloogilise seisundi hindamine kaldataimestiku järgi
Lisa 1. Jõgede suurtaimestiku vaatlusleht
Lisa 1. Jätk
Lisa 2. Indikaatoriliikide nimekiri MIR arvutamiseks
Lisa 3. MIR indikaatorliikide troofsus- ja tolerantsusväärtused
Lisa 4. MIR ökoloogilise seisundi klassipiirid Eesti jõgedele
Lisa 5. Vooluveekogude ökoloogilise seisundi kombineeritud hinnang suurtaimede ja ränivetikate järgi (VPRD kvaliteedielement „Makrofüüdid ja põhjataimestik“)
Lisa 6. Suurtaimestiku indikaatorliikide kokkulangevusanalüüs vee hüdrokeemia näitajatega
2012 Kalakasvatuste veesaaste arvestusmetoodika väljatöötamine Aruanne
2012 Euroopa Liidu prioriteetsete ainete nimekirja potentsiaalsete uute kandidaatainete esinemise uuring Eesti pinnaveekogudes II Hinnang
2012 Kliimamuutuste mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad Aruanne
2012 Soojussüsteemi puurkaevu ja -augu mõju põhjavee ja pinnase füüsikalistele omadustele ning põhjavee keemilisele koostisele Eesti tingimustes Aruanne
2012 Põllumajanduse hajukoormuse piiramise meetmete väljatöötamine ja nende tõhususe hindamine. Hinnang pinnaja põhjavee hea seisundi saavutamise ja veesäästu võimaluste kohta Lõpparuanne
Aruande lisad
2012 Põhjaveekogumite piiride kirjeldamine ja põhjaveekogumite hüdrogeoloogiliste kontseptuaalsete mudelite koostamine Tööd ei ole võimalik liiga suure mahu tõttu kodulehel lisada ja seetõttu on see kättesaadav plaadil Keskkonnaministeeriumi veeosakonnast
2012 Veemajanduse korraldamise majanduslike meetmete vastavuse hinnang veepoliitika raamdirektiivi nõuetele ning majanduslike meetmete ajakohastamine Aruanne
2012 Märgalade seisundi hindamine ja keskkonnaeesmärkide määramine Aruanne
 
2012 Veemajandusele olulised märgalad Eestis ja nende seisund Aruanne

2011

   
2011 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise tasu arvestamise metoodika

Aruanne

Lisa 1

Lisa 2 (exceli fail)

 

2011 Direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks uuringu korraldamine prioriteetsete ainete sisalduse määramiseks vees, vee elustikus ning põhjasetetes Aruanne
2011 Intensiivse põllumajandustootmise mõju pinnavee ohtlike ainete sisaldusele. Pestitsiidijääkide dünaamika uuring pinnaveekogudes Aruanne
2011 Nitraaditundliku ala laiendamisvajaduste analüüs Aruanne
2011 Metoodika väljatöötamine ja lähteülesande koostamine ning kooskõlastamine märgalade seisundi hindamiseks ja määramiseks Uuringu koondaruanne
Metoodiline osa koos selgitustega
2011 Pinnavee seisundi hindamine, võrdlusveekogumid ja pinnavee seisundi klassipiirid bioloogiliste kvaliteedielementide järgi Aruanne
Lisa
2011 Eesti-Läti piiriveekogude (Mustjõgi ja Pedetsi) valgalal paiknevate punktkoormusallikate koormusandmed 2002-2009 jõgede ja järvede seisundi kirjeldamiseks Aruanne
2011 Toitainete koormused Liivi lahe veekogumitesse 1995-2009 Aruanne

2010

   
2010 Ohustatud põhjaveekogumid, ohustatud põhjaveekogumite täiendav kirjeldus, ohustatud põhjaveekogumite seisundit ohustavad saasteained ja nende saasteainete läviväärtused. Piiriülesed põhjaveekihid, piiriüleste põhjaveekihtide täiendav kirjeldus ja võimalik inimtegevusest tingitud negatiivne piiriülene mõju põhjaveele Aruanne
2010 NTA üle 10 LÜ farmide sõnnikukäitluse ja sõnnikuhoidlate inventuur

Aruanne
Lisa 1
Lisa 2

2010 Direktiivi 2008/105/EÜ nõuete täitmiseks prioriteetsete ainete inventuur ning seirekorralduse analüüs Aruanne
Joonis
2010 Fosfori- ja lämmastikukoormuse uuring punkt- ja hajureostuse allikatest. Fosforväetistes kaadmiumi reostusohu hindamine Aruanne
2010 Hea veeseisundi saavutamiseks ÜPP rakendamise seadustest ja MAK tulenevate meetmete ja toetuste rakendamise analüüs Aruanne
2010 Uuring suurtootjate mõjust põhja- ja pinnaveele, ettepanekud mõju vähendamiseks Aruanne
2010 Pinnavee ökoloogilise seisundi hindamise metoodika bioloogiliste kvaliteedielementide alusel. Bentiliste ränivetikate kooslus jões. Suurselgrootute põhjaloomade kooslus jões ja järves. Aruanne (suuremahuline fail)
Joonis 2.1 - loomarühmad
Joonis 2.2 - looduslikud vooluveed
Joonis 2.2 (järg) - looduslikud seisuveed
Joonis 2.3 - inimmõjud
Joonis 2.6 - sobivad kohad

2009

   
2009 Projekt „Jääkreostuse likvideerimise projekti insenerteenus“ (leping nr 18-25/427), töövõtja Sweco Projekt AS, 2008-2009 Aruanne (mahukas zip fail)
2009 Veetõkestusobjektide kaardistamine ja nende mõju hindamine
Koondaruanne
Kaart 1.1 - hinnatud objektid LE vesikonnas
Kaart 1.2 - hinnatud objektid IE vesikonnas
Kaart 2 - ujutusohtlikud objektid
Kaart 3 - paisud ja veeseisund
Andmed info esitamiseks kaartidel (zip fail, kasutada näiteks mapviewer programmi)
2009 Kroodi oja ehitusgeoloogiline-ja reostusuuring Kroodi oja ehitusgeoloogiline - ja reostusuuring (aruanne)
Lõpparuande lisad (1-10)
Puuraukude asukoha plaan
Reostuse leviku plaanid
Pinnaseanalüüside tulemused
Veeanalüüside tulemused
2009 Keskkonnakulude hindamise metoodika koostamine ja keskkonnakulude hindamine peamiste veekeskkonda mõjutavate survetegurite lõikes

Aruanne
Lisa

2009 Eesti reostuskoormuse arvutamine ning aruannete esitamine Helsingi Komisjoni PLC-Water töörühmale Aruanne
Lisa

2008

   
2008 Purtse jõe põhjasetete ohtlike ainete uuring Purtse jõe majandamise kavaks Lõpparuanne vähendatud mahus
Lõpparuanne lühiversioon
Geograafilised andmed MapInfo jaoks (zip fail)
Jõgede arvutustabelid (zip fail)
Joonis 5. Erra jõe uuringupunktide paiknemine
Joonis 6. Kohtla jõe uuringupunktide paiknemine
Joonis 7. Purtse jõe uuringupunktide paiknemine

 

 

Viimati uuendatud: 30. august 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.