LIFE 2014-2020

Valminud on eestikeelne LIFE koduleht, kust leiate programmi kohta rohkem infot ja taotlemiseks vajalikke materjale.

 

Vähemalt 55% keskkonna allprogrammile eraldatud eelarvevahenditest suunatakse looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse projektidele.LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu ELis juba üle 20 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, strateegia "Euroopa 2020" eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja - kavadele.

Programmi on rakendatud viiel rahastamisperioodil, millest käesolev LIFE rakendamise periood katab aastaid 2014-2020.

Programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad looduskaitsesse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse, keskkonnapoliitikate väljatöötamisse ja rakendamisse, keskkonnaalasesse teavitustöösse ning kliimamuutuste leevendamisse, nendega kohanemisse ja teavitustöösse.

Keskkonna allprogrammi kuulub kolm prioriteetvaldkonda

Keskkond ja ressursitõhusus
 

Keskkonna ja ressursitõhususe prioriteetvaldkonda kuulub keskkonnaprobleemidele lähenemisviiside, parimate praktikate, lahenduste ja integreeritud lähenemisviiside väljatöötamine, katsetamine ja demonstreerimine koos vastava teadmisbaasi täiustamisega.

Loodus ja bioloogiline mitmekesisus
 

Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse prioriteetvaldkonda kuulub looduse ja bioloogilise mitmekesisuse poliitika ja seadusandluse arendamise ja rakendamise suhtes parimate tavade, lahenduste ja integreeritud lähenemisviiside väljatöötamine, katsetamine ja demonstreerimine koos vastava teadmisbaasi täiustamisega.

Keskkonnaalane juhtimine ja teave
 

Keskkonnaalase juhtimise ja teabe prioriteetvaldkonda kuulub keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, keskkonnateabe edastamise, haldamise ja levitamise toetamine ning parema keskkonnahalduse edendamine huvigruppide laialdasema kaasamisega

Kliimameetmete allprogrammi kuulub kolm prioriteetvaldkonda

Kliimamuutuste leevendamine


Kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine, seejuures eriti sellekohase poliitika ja seadusandluse rakendamine ja arendamine, teadmisbaasi täiustamine, integreeritud lähenemisviiside arendamine ning innovaatiliste tehnoloogiate, süsteemide, meetodite ja vahendite väljatöötamine ja demonstreerimine.

Kliimamuutustega kohanemine


Jõupingutuste toetamine kliimamuutuse vastupanuvõime kasvatamiseks, seejuures eriti sellekohase poliitika ja seadusandluse rakendamine ja arendamine, teadmisbaasi täiustamine, integreeritud lähenemisviiside arendamine ning innovaatiliste tehnoloogiate, süsteemide, meetodite ja vahendite väljatöötamine ja demonstreerimine.

Kliimaalane juhtimine ja teave


Teadlikkuse tõstmine kliimaküsimuste suhtes, kliimaalase teabe edastamise, haldamise ja levitamise toetamine, kliimaalase seadusandluse tõhusama järgimise edendamine ning parema kliimahalduse edendamine huvigruppide laialdasema kaasamisega.

 
 

LIFE-projektide valik

 

Traditsioonilised projektid


LIFE’i üldtunnustatud edu põhineb "traditsioonilistel" projektidel. Nendeks on parimaid tavasid järgivad projektid, näidisprojektid, katseprojektid ning teabe, teadlikkuse tõstmise ja teabe levitamise projektid. Projektide esinemine sõltub, millise prioriteetvaldkonnaga on tegemist.

 • Parimaid tavasid järgivad projektid (best practice projects) rakendavad antud projekti konkreetset spetsiifikat arvestavaid asjakohaseid, kulutõhusaid ja eesrindlikke tehnikaid, meetodeid ja lähenemisviise.
 • Näidisprojektid (demonstration projects) juurutavad, testivad, hindavad ja levitavad antud projekti spetsiifilises, näiteks geograafilises, ökoloogilises või sotsiaalmajanduslikus kontekstis uusi või tundmatuid meetmeid, metoodikaid või lähenemisviise, mida on võimalik ka mujal sarnastes tingimustes rakendada.
 • Katseprojektides (pilot projects) rakendatakse varem või mujal katsetamata tehnikat või meetodit, mis võrreldes hetkel parimate tavadega võivad anda keskkondlikke või klimaatilisi eeliseid ning mis on hiljem sarnastes tingimustes laiemalt rakendatavad.
 •  Teabe, teadlikkuse tõstmise ja teabe levitamise projektid (information, awarness and dissemination projects) toetavad teabe ja teadlikkuse edastamist ja levitamist keskkonna ja kliimameetmete programmi kohta.

Uued projektid


Lisaks traditsioonilistele LIFE-projektidele on lisandunud
uued projektitüübid.

 • Integreeritud projektid (integrated projects) rakendavad laias territoriaalses mastaabis (regionaalne, multiregionaalne, riiklik, riikidevaheline) ELi sellekohases keskkonna- või kliimaalases seadusandluses nõutavaid keskkonna- või kliimaalaseid plaane või strateegiaid. Esmajärjekorras looduse, vee, jäätmete, õhu ning kliimamuutuse leevendamise ja kohanemise valdkonnas. Need kindlustavad huvigruppide kaasamise ning veel täiendavalt vähemalt ühe asjakohase ELi, riikliku või erafinantseerimisallika kaasamist.
 • Tehnilise abi projektid (technical assistance projects) pakuvad taotlejatele tegevustoetust integreeritud projektide ettevalmistamiseks.
 • Ettevalmistusprojektid (preparatory projects) toetavad ELi keskkonna- või kliimapoliitika seadusandluse arendamise ja rakendamise erivajadusi.
 • Tegevustoetused (operating grants) toetavad ELi tasemel keskkonna või kliimameetmete valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute tegevus- ja halduskulusid.


Programmi ja taotlemist puudutav lisainfo:

Triin Kommer
LIFE projektijuht
triin.kommer@envir.ee

Krista Tõnisson
Eelarve- ja strateegiaosakonna peaspetsialist
Programmi LIFE kontaktisik Eestis
Telefon: 626 0727
krista.tonisson@envir.ee

   

  Viimati uuendatud: 12. veebruar 2020

  Räägi kaasa
  riigivalitsemises

  Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

  Eelnõude infosüsteem

  Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

  Osalusveeb

   

  Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.