Romusõidukid

Reageeri õigeaegselt ja ole teadlik!

Kui sõiduk on hoovis/tänaval „sambla alla kasvamas“ või on pikast kasutamisest sõiduki elupäevad läbi saamas, siis tuleb leida lahendus, mida sellise romusõidukiga teha.
Sõiduki võõrandamine on lihtne. Ajalehtedes ja internetis leiab küllaldaselt kuulutusi, kus ostetakse kokku igas seisukorras sõidukeid (sh romusõidukid). Paraku ei pöörata aga tähelepanu asjaolule, et romusõiduki puhul on tegu ohtliku jäätmega, mis tuleb käitlemiseks üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale jäätmekäitlejale, kes väljastab lammutustõendi ja võtab sõiduki liiklusregistris arvelt maha. Kui romusõiduk müüakse keskkonnakaitseluba mitteomavale isikule, kes selle metalli saamise eesmärgil „kuuri taga“ lammutab (ebaseaduslik lammutaja), siis ei väljasta selline isik sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis. Kui omanik jääb liiklusregistris muutmata säilib ka vastutus. Sõiduki müüjal on õigus ise maanteeametit teavitada sõiduki võõrandamisest, kui ostja seda teinud ei ole. Selle kohta saad rohkem infot siit!

Sõiduki võõrandamisest teatamine aitab vältida erinevaid probleeme ja vaidlusi näiteks juhul, kui sõiduki uus omanik ei ole täitnud seadusest tulenevat kohustust sõiduk 5 tööpäeva jooksul enda nimele vormistada. Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma vastavat luba, on seadusega keelatud. Liiklusregistrile esitatakse aastas sadu avaldusi mootorsõiduki kustutamiseks liiklusregistrist ilma lammutustõendita. Liiklusregistri mitteaktiivses osas on 180 946 sõidukit.  Mitteaktiivses osas olevad sõidukid on üle 10 aasta vanad, ei ole käinud aastaid tehnoülevaatusel ega oma liikluskindlustust ning nende sõidukite kasutamine liikluses on tehniliselt võimatu.

Ole teadlik ohtudest

Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajatele.

 • Romusõidukid, sisaldades vedelikke ja ohtlikke osi, kuuluvad ohtlike jäätmete hulka.
 • Illegaalses lammutuskojas (kuuri taga) toimub sageli lammutamine vedelikukindla pinnakatteta alal, puudub sademevee kogumisseade ja õlipüüdur, vanaõli ja muud vedelikud lastakse romusõidukist pinnasele, mis seab ohtu põhjavee ja inimese tervise, mis seab ohtu põhjavee ja inimese tervise.
 • Illegaalses lammutuskojas võib toimuda jäätmete tahtlik põletamine ning jäätmete vale hoiustamine võib põhjustada tulekahjusid.
 • Kliimaseadmetes oleva gaasi nõuetele mittevastav käitlemine võib põhjustada ohtu inimese tervisele

Ära müü oma kasutuskõlbmatut sõidukit illegaalsele jäätmekäitlejale

 • Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue omanikuna liiklusregistis.
 • Müües kasutuskõlbmatu sõiduki illegaalsele lammutajale,  sõiduk võõrandatakse liiklusregistris omanikukannet muutmata. On suur tõenäosus, et jääd autoomanikuks ning pead tegelema ebameeldivate tagajärgedega nt sundkindlustuse võimalusega ning rikud jäätmeseaduse nõudeid.
 • Kui sa märkad illegaalset lammutuskoda, siis teavita sellest Keskkonnainspektsiooni (valve@kki.ee või telefonil 1313).

Jäätmeseadusest tulenevad nõuded:

 • Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule;
 • Jäätmeid üleandev isik peab olema, arvestades asjaolusid, veendunud, et vastuvõtjal on keskkonnakaitseluba, mis annab õiguse üleantud jäätmete käitlemiseks;
 • Jäätmevaldaja vastutus jäätmete käitlemise eest lõppeb ja läheb üle, kui uuel jäätmevaldajal on vastavate jäätmete käitlemiseks keskkonnakaitseluba;
 • Kui jäätmevaldaja annab jäätmed üle jäätmete käitluseks selleks õigust mitteomavale isikule, vastutab jäätmete käitluse eest jäätmevaldaja;
 • Jäätmeseaduses on väärteo koosseis jäätmete käitlemise nõuete rikkumise osas jäätmete käitlemiseks üleandmise  osas jäätmeloata isikule (JäätS § 125);
 • Ilma nõutava lammutustõendita sõiduki registrist kustutamine ei ole lubatud;
 • Mootorsõidukid ja nende osad kuuluvad probleemtoodete alla. Probleemtoode on toode, mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist;
 • Romusõidukite kogumiseks ja käitlemiseks on vajalik jäätmeluba, mille jäätmeseaduse § 76 lõike 1 alusel annab Keskkonnaamet. Romusõidukite kogumine jäätmeloata on keelatud!

Lahendus

Romusõiduk on ohtlik jääde ning seda tuleb käidelda vastavalt seaduses toodud nõuetele keskkonda säästval moel.

Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav töötlemiskoda. Keskkonnaluba omav Keskkonnakaitseluba omav lammutuskoda tagab romusõiduki nõuetekohase käitlemise.

2018. aastal oli kogutud romusõidukite taaskasutamine 91,2% sh ringlussevõtt 87%. Romusõidukitest on võimalik ringlussevõtta rehve, õlifiltreid, akusid, klaasi ja metalle ning romusõidukite plastosad ja vedelikud suunatakse energiakasutusse. Keskkonnakaitseluba omav lammutuskoda võib suunata ka romusõidukitelt demonteeritud varuosi korduskasutusse, mis aitab kaasa keskkonnaressursi säilitamisele.

18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit,  Kuusakoski AS ja BLRT Refonda autoromud üle Eesti tasuta ära.

Romusõiduki käitlemisse suunamisel väljastavad Kuusakoski AS ja BLRT Refonda Baltic OÜ liiklusregistrile elektroonse lammutustõendi, mille alusel kustutatakse romusõiduk registrist.

Lisainfot autoromude kampaania kohta saab:

Eesti Autolammutuste Liit MTÜ,  telefon 57877233, (https://elv.ee/viime-romu-tasuta-ara/)
Kuusakoski AS, tasuta lühinumber 13660, (https://www.kuusakoski.com/et/estonia/)
BLRT Refonda Baltic OÜ, tasuta lühinumber 1817, (https://www.refonda.ee/et/)

Pane tähele, et romusõiduki üleandmisel on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

 • Sõiduki registreerimistunnistus (tehniline pass)
 • Üleandja isikut tõendav dokument
 • Ostu-müügilepingud (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)
 • Sõiduki omaniku volikiri (kui üleandja ei ole sõiduki omanik)

Pärast sõiduki müümist veendu, et on toimunud vajalikud muudatused ka liiklusregistris. Sõidukid, mille kasutamisest on loobutud, kustutatakse liiklusregistrist lammutustõendi alusel.

Romukampaania raames koguti 2018 aastal 250 romusõidukit ning 2019. aastal koguti  Kuusakoski ja Eesti Autolammutuste Liidu poolt 2019. aastal kokku 430 sõidukit. 

Anna oma romusõiduk üle jäätmeluba (keskkonnakaitseluba) omavale lammutuskojale, siis saad olla kindel, et sõiduk kustutatakse liiklusregistrist ja sõiduki materjalid saavad uue elu.

 

Viimati uuendatud: 14. detsember 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.